Who Won the 1844 United States Presidential Election?

James K Polk

James K Polk